43. ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม จำแนกตามวิธีทำการประมง

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม จำแนกตามวิธีทำการประมง”

ปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็มจากธรรมชาติ ใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณรวม 1,300.40 พันตัน มูลค่ารวม 58,222.10 ล้านบาท โดยมีปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากธรรมชาติน้อยกว่า ใน พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณรวม 1,343.30 พันตัน แต่มีมูลค่ามากกว่าใน พ.ศ. 2559 ที่มีมูลค่ารวม 55,787.20 ล้านบาท เมื่อพิจารณาปริมาณและมูลค่าการจับสัตว์น้ำเค็มในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณสัตว์น้ำเค็มจากการจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ มูลค่าสัตว์น้ำเค็มจากการจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็ม จำแนกตามวิธีทำการประมง พ.ศ. 2551-2560

หมายเหตุ: *เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา: กรมประมง (2562)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562